UDIT 2019 Invitasjon til bidrag

UDIT (Norsk konferanse for undervisning og didaktikk i IT-fagene) er en møteplass for diskusjon og utveksling av erfaringer knyttet til undervisning ved IKT-utdanningene i Norge. Vi er åpne for alle temaer rundt utdanning, undervisning og fagdidaktikk samt bruk av IKT i læring. Hvis du har kommet frem til ny innsikt og gode ideer gjennom arbeid med å utvikle/videreutvikle fag eller faglige opplegg, kan UDIT være en god arena for å få presentert arbeidet.

UDIT 2019 tar imot bidrag i form av artikler, som blir fagfellevurdert og gir publikasjonspoeng, og plakater/demonstrasjoner, som ikke gir publikasjonspoeng men utgjør verdifulle bidrag til faglig aktivitet under konferansen.

Fjorårets UDIT-artikler finner du som del av konferanserapportene til NIK http://ojs.bibsys.no/index.php/NIK og NOKOBIT http://ojs.bibsys.no/index.php/Nokobit.

Artikler

Artikler innsendt til UDIT blir vurdert av tre uavhengige fagfeller. I vurderingen legger vi vekt på følgende fire hovedpunkter:

 • Relevans
  • Er artikkelen relevant i lys av UDITs formål og temaer?
  • Har artikkelen nytteverdi for andre som underviser i og/eller forsker på IT-fag?
  • Har artikkelen potensiale for å skape diskusjon om undervisning og læring?
 • Viktighet
  • Gir artikkelen noe nytt til feltet?
  • Belyser artikkelen sentrale problemer i fagfeltet?
  • Belyser artikkelen sentrale problemer i samfunnet?
  • Vil bidraget i artikkelen kunne ha betydning for mange mennesker, og/eller for grupper som det er spesielt viktig eller utfordrende å støtte? 
 • Vitenskapelighet
  • Er det samsvar mellom tittel og innhold?
  • Er sammendraget godt strukturert og formulert?
  • Er forskningsspørsmålene tydelig formulert og knyttet til et pedagogisk resonnement (altså om læring/undervisning/utdanning)?
  • Er metoden er beskrevet og valg av metode hensiktsmessig?
  • Er resultatene tydeliggjort?
  • Diskuteres resultatene i lys av relevant forskning på området, slik at det tydeliggjøres hva som er artikkelens bidrag?
  • Drøftes eventuelle begrensninger og svakheter i arbeidet?
  • Er konklusjonen klar og bygger på diskusjonen?
  • Er referansene relevante og oppdaterte?
  • Merk: UDIT stiller krav til vitenskapelighet på samme nivå som de andre konferansene som er del av NIKT.
 • Presentasjon
  • Artikkelen er godt strukturert
  • Formateringen av bidraget er i samsvar med det som er angitt i malen (NOKOBIT eller NIK-mal)
  • Språket er godt, uten for mange feil (grammatikk, staving)

Merk: Artikkelen kan ikke ha vært publisert tidligere.

Artikler som antas til UDIT publiseres elektronisk som del av konferanserapportene fra NIK- og NOKOBIT, henholdsvis i NIK-serien (e-ISSN 1892-0721) og NOKOBIT-serien (e-ISSN 1894-7719), som begge utgis av Bibsys Open Journal Systems og er meritterende på nivå 1 i Cristin.

Merk at forfattere av artikler til UDIT fritt kan velge om de ønsker å bruke NIK- eller NOKOBIT-format, og formatet avgjør hvilken konferanserapport en antatt artikkel blir publisert i. Vær oppmerksom på ulikt maksimalt sideantall: Ved bruk av NOKOBIT-format kan artikkelen være inntil 14 sider, ved bruk av NIK-format kan den være inntil 12 sider. Valg av format har ellers ingen betydning for fagfellevurderingen av artikkelen.
Det er ikke nødvendig å sende inn anonymt, men vi godtar anonyme innsendinger.
Frister for innsending av (obligatorisk) sammendrag og full artikkel finner du her: Viktige datoer

Plakater (postere) og demonstrasjoner

Plakater og demonstrasjoner kan for eksempel presentere nyttige erfaringer med, eller nye ideer til, undervisningsmetoder og –verktøy i IKT-utdanningen. Her er innsendingsfristen vesentlig senere enn fristen for innsending av artikler. For mer informasjon om denne kategorien, se Plakater

Vurdering og publisering av bidrag til UDIT

Alle bidrag til UDIT kan skrives på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk. Presentasjon av bidrag under konferansen holdes på engelsk hvis det er ikke-skandinaviskspråklige tilhørere.

Alle bidrag må være originale og ikke publisert eller under vurdering i andre publiseringskanaler.

Forfattere beholder rettighetene til videre bearbeiding av bidragene for publisering i andre kanaler.

Vi stiller følgende krav til publisering i konferanserapporten, både for artikler og for utvidede sammendrag knytte til postere og demonstrasjoner:

 • Endelig versjon leveres innen fristen og i riktig format
 • Minst en av forfattere registrerer seg til og deltar på konferansen og presenterer arbeidet

Vi forbeholder oss retten til ikke å fagfellevurdere innsendte bidrag som helt åpenbart har mangler som gjør vurderingen meningsløs (f.eks. plagiat, samme arbeid allerede publisert et annet sted tidligere, intet vitenskapelig innhold eller tematikk langt utenfor UDITs interesseområde). I tilfelle et bidrag refuseres på grunn av akademisk uærlighet (f.eks. plagiat, eller artikkel som er autogenerert svada) vil refusjonen og begrunnelsen for den bli formidlet ikke bare til den som sendte inn bidraget, men også potensielt til lærested / forskningsinstitusjon hvor vedkommende er ansatt, samt eventuelt til den som er blitt forsøkt plagiert i arbeidet.

Format og innsending

Alle bidrag til UDIT sendes inn via EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=udit2019.

Mal og instruksjoner for NIK–format finner du her: http://nik.no/layout/

Mal og instruksjoner for NOKOBIT-format finner du her: http://www.nokobit.no/assets/Uploads/Format-nokobit-paper-2016.doc

Organisering av UDIT

Chairs

 • Chair: Birgit R. Krogstie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Co-chair: Ingrid Chieh Yu, Universitetet i Oslo
 • Co-chair: Hugo Nordseth, Nord universitet
 • Co-chair: Erlend Tøssebro, Universitetet i Stavanger

Programkomité

 • Ibrahim A. Hameed, NTNU
 • Per-Arne Andersen, Universitetet i Agder
 • Kirsti Berntsen, NTNU
 • Edgar Bostrøm, Høgskolen i Østfold
 • Atle Birger Geitung, Høgskulen på Vestlandet
 • Morten Goodwin, Universitetet i Agder
 • Tor-Morten Grønli, Høyskolen Kristiania
 • Erik Hjelmås, NTNU
 • Rune Hjelsvold, NTNU
 • Sven-Olai Høyland, Høgskulen på Vestlandet
 • Jens Kaasbøll, Universitetet i Oslo
 • Anniken Karlsen, NTNU
 • Basel Katt, NTNU
 • Per Lauvås, Westerdals Oslo ACT
 • Yngve Lindsjørn, Universitetet i Oslo
 • Reidar Lyng, NTNU
 • Omid Mirmotahari, Universitetet i Oslo
 • Robin Munkvold, Nord Universitet
 • Ottar Osen, NTNU
 • Ragnhild Kobro Runde, Universitetet i Oslo
 • Helga Dís Sigurdadottir, Nord universitet
 • Guttorm Sindre, NTNU
 • Trond Olav Skevik, Nord universitet
 • Girts Strazdins, NTNU
 • Arne Styve, NTNU
 • Anette Wrålsen, NTNU